Pânã miercuri, 15 decembrie 2004, termenul limitã de depunere a ofertelor pentru achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni deţinut de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la S.C. IMUT S.A. Moreni, la sediul AVAS a fost depusã o ofertã din partea S.C. BUILDING EXIM S.R.L. Drobeta Turnu Severin.
Pentru a putea participa la negocieri, ofertantul va trebui sã facã dovada îndeplinirii urmãtoarelor criterii de precalificare:

1. Cifra de afaceri realizatã de ofertant în ultimul exerciţiu financiar încheiat sã fie de cel puţin 1,5 mil. euro. 
2. Ofertantul sã facã dovada cã pentru anul 2005 poate asigura comenzi pentru societate în valoare de 5 mil. euro.
3. Persoane fizice sau juridice române ori strãine care în mod direct sau prin intermediul societãţilor la care sunt acţionari/asociaţi majoritari nu au înrãutãţit în mod vãdit situaţia economico-financiarã a unor societãţi comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpãrare de acţiuni încheiate cu FPS şi/sau cu A.P.A.P.S.
S.C. IMUT S.A. a fost lansatã la privatizare prin negociere pe bazã de oferte finale, îmbunãtãţite şi irevocabile în data de 26 noiembrie 2004. 
IMUT S.A. este o societate comercialã mare, cu un capital social de 95.099.592 mii lei, specializatã în productia de rezervoare, cisterne şi containere metalice. AVAS deţine 69,749% din capitalul social, restul fiind în posesia altor acţionari.Direcţia Informare şi Relaţii Publice
15 decembrie 2004