Bilanţul activităţii AAAS în anul 2016

Activitatea Autorităţiipentru Administrarea Activelor Statului este structurată pe patru domenii principale: Administrarea şi privatizarea participaţiilor statului, Postprivatizare, Insolvenţă, Valorificarea şi recuperarea creanţelor, conform OUG/51/1998, respectiv din procedura insolvenţei, conform Legii 64/1995, Legii 85/2006 şi Legii 85/2014.

1. Administrarea şi privatizarea participaţiilor statului

În administrarea AAAS se află 515 societăţi, faţă de 549 de societăţi, pe care le administram la data de 30 iunie. Dintre societăţile administrate, 277 sunt privatizabile şi 238 sunt neprivatizabile. Din cele 277 de societăţi privatizabile, 7 au capital majoritar de stat.

Stadiul privatizării la data de 31.12.2016

Pentru a implementa măsurile necesare eficientizării activităţii de administrare a participaţiilor AAAS, au fost identificate o serie de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care societăţile nu au aplicat prevederile legale de majorare a capitalului social cu contravaloarea terenurilor. Pentru stabilirea valorii juste de majorare, au fost efectuate rapoarte de evaluare pentru 15 societăţi. A fost realizată majorarea capitalui social, cu valoarea terenului, pentru următoarele societăţi: Comcereal Botoşani, Piscicola Tulcea, Cargill, Agromec Moldova Nouă, Cerealcom Dolj, Agocom Legume Fructe Ploieşti, Crizantema Com Bucureşti, Galeriile Victoria Bucureşti, Orizont Satu Mare, Commixt Buftea, Cuart Hunedoara, etc. Cu trei societăţi s-au încheiat acorduri de despăgubire pentru plata contravalorii unor terenuri în cotă indiviză, conform prevederilor Legii nr. 129/2010.

Anul acesta s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni pentru societăţile: ADI CORPORATION S.R.L., Sisteme şi Echipamente de Comunicaţii ICRET SA şi CEREALCOM DOLJ SRL. A mai fost oferit la vânzare pachetul de acţiuni deţinut de AAAS la societatea DOBROMIN SA, dar nu s-a prezentat niciun cumpărător.

În acest an au fost încheiate trei contracte de privatizare şi sunt în lucru, în diverse etape, încă două documentaţii de privatizare pentru societăţile: INDUSTRIALEXPORT SA şi AGROCOM LEGUME FRUCTE SA. Pentru alte 13 societăţi au fost solicitate documentaţiile de privatizare, pentru formularea ofertelor de vânzare a pachetelor de acţiuni deţinute în numele statului de AAAS.


2. Activitatea de Postprivatizare


La data de 31.12.2016, AAAS monitoriza 2.452 de contracte în procesul de evaluare postprivatizare. În perioada 1992 – 31.12.2016 au fost monitorizate 11.199 contracte de privatizare, din care 6.990 au fost declarate închise. În procesul de monitorizare, AAAS a desfiinţat 1.757 de contracte.

Monitorizarea modului în care sunt respectate obligaţiile asumate princontractele de privatizare de către cumpărătorii pachetelor de acţiuni s-a realizat pe două componente:

·  monitorizarea achitării preţului contractului - din 2.487 de contracte aflate în monitorizare postprivatizare la începutul anului 2016, la 227 de contracte a fost monitorizată şi clauza referitoare la preţ, pentru aceste contracte preţul nefiind achitat integral.

·  monitorizarea clauzelor contractuale, altele decât achitarea preţului contractului, respectiv clauze referitoare la: obligaţii investiţionale, interdicţie fuziune/divizare/lichidare, clauze sociale, păstrarea obiectului de activitate, obligaţii legate de obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor etc.

   Tot anul acesta s-au realizat 63 de note corespunzătoare activităţii de monitorizare postprivatizare pentru 61 de contracte de privatizare.3. Activitatea de recuperare şi valorificare creanţe

a. Activitatea de insolvenţă

AAAS recuperează creanţele de la debitorii aflaţi în insolvenţă sau lichidare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85 din 2006 si 2014, Legii nr. 137/2002, Legii nr. 31/1990 republicată, şi monitorizăm procedura de insolvenţă din calitatea de acţionar.

În anul 2016 s-a deschis procedura de insolvenţă pentru 186 de debitori ai AAAS şi a fost închisă procedura de insolvenţă pentru 380 de debitori.

S-au instrumentat 4531 de dosare de insolvenţă şi lichidare, din care 1962 dosare de insolvenţă şi 2569 de dosare de lichidare.

   În cursul anului 2016, s-au administrat 1962 de dosare aflate în procedura insolvenţei, din care 186nou deschise şi s-a închis procedura pentru 380 de debitori.

   În paralel cu activitatea de recuperare creanţe sunt efectuate demersuri pentru implementarea programelor de restructurare a societăţilor comerciale aflate în procedura insolvenţei, dintre care menţionăm:

FORTUS SA – se află în reorganizare judiciară şi suntem implicaţi în monitorizarea actelor şi acţiunilor derulate în vederea îndeplinirii planului de restructurare. În acest sens, sunt organizate întâlniri cu administratorul judiciar, sunt analizate actele întocmite de acesta şi sunt aprobate operaţiunile necesare pentru eficientizarea şi implementarea planului de reorganizare.

În prezent, se află în desfăşurare operaţiunile necesare pentru implementarea măsurilor prevăzute în planul de reorganizare cu privire la inventarierea şi reevaluarea patrimoniului, asigurarea pazei, conservarea patrimoniului şi valorificarea bunurilor excedentare.

OLTCHIM SA- se află în aplicare măsurile cuprinse în planul de reorganizare judiciară – administratorii judiciari au încheiat contractul de consultaţă cu scopul identificării strategiei optime de reorganizare a activităţii, din punct de vedere economic şi raportat la exigenţele în materia ajutorului de stat.

SNIF SA – se află în perioada de observaţieprocedura de evaluarea patrimoniuluişi întocmire a planului de reorganizare se află în curs de finalizare.

Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN SA Baia Mare şi UCM SA Reşiţa - se află în curs inventarierea şi evaluarea patrimoniului, în vederea găsirii soluţiilor viabile pentru întocmirea planului de reorganizare.

INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA SA – se află în reorganizare judiciară – a fost numit un nou administrator judiciar şi sunt în derulare acţiuni de aplicare a măsurilor din planul de reorganizare şi continuarea activităţii de producţie.

Sumele încasate, din activitatea de insolvenţă,în anul 2016 se ridică la 12.963.434,49 lei.b. Activitatea de valorificare a creanţelor

În anul 2016, din activitatea de valorificare a creanţelor s-a realizat un grad de recuperare de 35,30%, din creanţele preluate de AAAS de la cedenţi, în vederea valorificării.

Procentul este în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când gradul de recuperare a fost de 35,05%. Menţionăm că 1% este echivalentul a 25,5 mil. Euro, iar 0,25% reprezintă 5,1 mil. Euro.

La finele anului 2016, Corpul propriu de executori fiscali gestioneaza 21.402 de executări silite, din care 311 sunt executări silite noi, începute în anul 2016.

   Integral, în cursul anului 2016, au fost recuperate creanţele deţinute asupra a 65 de debitori.