AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI (AVAS) cu sediul In Bucuresti, str. Cpt. Av. Alex. SerbAnescu nr. 50, sector 1, anuntA vAnzarea prin licitatie publicA, In conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 51 / 1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicatA, modificatA si completatA prin O.U.G. nr. 23 / 2004, a urmAtoarelor active apartinAnd debitoarei S.C. AGROINDUSTRIALA NADLAC - S.A., cu sediul In localitatea NAdlac, str. George Enescu nr. 85, judetul Arad.

Nr.Crt.

DESCRIERE BUNURI

Pret de pornire-USD-
(exclusiv TVA)

1.

UscAtor MEPU 54 - 1997, aflat In localitatea NAdlac, judetulArad, proprietatea S.C. AGROINDUSTRIALA NADLAC - S.A.

1.739,00

2.

2 buc. combine marca NEW HOLLAND T.C. 56 + Heder  cereale pAioase + echipament recoltat porumb tip PC 04 / 70 (1995), aflate In localitatea NAdlac, judetul Arad, proprietatea S.C. AGROINDUSTRIALA NADLAC - S.A.

37.604,00

 

Licitatia publicA va avea loc In data de 22.07.2005, ora 11,00, la adresa din Bucuresti, str. C. A. Rosetti nr. 21, sector 1.

Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la adresa mai sus mentionatA, cel tArziu cu o zi lucrAtoare Inainte de data fixatA pentru Inceperea licitatiei, respectiv pAnA la data de 21.07.2005, ora 14,00, acest termen fiind termen de decAdere, urmAtoarele documente:

pentru persoanele juridice romAne: copie dupA certificatul de Inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
pentru persoanele juridice strAine: actul de Inmatriculare tradus In limba romAnA;
pentru persoane fizice romAne: copie de pe actul de identitate;- pentru persoanele juridice strAine: copie de pe pasaport;
Imputernicire acordatA persoanei care reprezintA pe ofertant si copie de pe actul de identitate;
- dovada depunerii garantiei de participare.

La licitatie, documentele solicitate In copie vor fi prezentate si In original pentru conformitate.

La licitatie nu pot participa persoanele fizice si / sau juridice aflate sub incidenta dispozitiilor art. 35 din O.U.G. nr. 51 / 1998 privind valorificarea unor active ale statului, cu modificArile si completArile ulterioare.

Garantia de participare la licitatie reprezintA 30% din valoarea activelor scoase la licitatie si se depune sub una din urmAtoarele forme: